Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2020МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА – ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

СДРУЖЕНИЕ “ЛЪЧИ”, ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

 ХVII   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН

 (10.04. – 11.04. 2020 г.)


ЦЕЛ:

Да съдейства за откриването и утвърждаването на млади певци.

Да осигури условия за изява на творческите им дарования.

Да стимулира оформянето на музикален вкус чрез преоткриването на хубавите български песни и най-добрите световни образци, в контекста на тенденциите за развитие на популярната музика.

Да се превърне в любимо място за срещи и творчески контакти на децата, занимаващи се с пеене и на техните учители, работещи в системата на МОН.

РЕГЛАМЕНТ: 

В Националния конкурс за изпълнители на забавна песен могат да участват деца и младежи до 18 години.

РАЗДЕЛИ:

 А) Солисти:

В раздела могат да участват индивидуални изпълнители, разпределени в следните възрастови групи:

І група – до 7 години

ІІ група – до 10 години

ІІІ група – до 13 години

ІV група – до 18 години

Б) Вокални ансамбли:

В раздела могат да участват вокални ансамбли ( дуети, триа, квартети, квинтети, вокални групи с по-голям брой участници)  в следните възрастови групи:

І група – до 11 години

ІІ група – до 18 години

Забележка: Навършените години (до деня на регистрацията) се удостоверяват с документ.

Забележка: За дуетите се прави отделна номинация при наличие на повече от 4 във всяка възрастова група.

 РЕПЕРТОАР:

Участниците представят 2 песни (може и авторски) с обща продължителност до 7 минути. Едната песен задължително е българска, на български език.

ЖУРИ:

Журито се състои от изявени пловдивски творци – педагози, музиканти, актьори, хореографи и др.

При заявен голям брой на участниците в конкурса, журито има право да прекъсва изпълненията.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Технически критерии: гласови възможности, точност при интониране, ритмичност, избор на репертоар.

Музикални и художествени критерии: динамика, фразиране, артикулация и дикция.

Сценична реализация: интерпретация и стил, артистичност и цялостно художествено въздействие.

БЕЛЕЖКИ:

Организаторите осигуряват професионално озвучаване.

Разходите (пътни, храна, нощувка) са за сметка на участниците.

Организаторите не носят отговорност за злополуки на участниците и придружаващите ги лица.

С подаването на заявка за участие и декларация за съгласие по ЗЗДЛ, участниците се съгласяват с условията на настоящия Регламент.

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни

 Заявки за участие (по образец) се приемат до 23 март 2020 г. на адрес:

Пловдив

бул.”Шести септември” № 193

ЦПЛР ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

(за Националния конкурс)

тел. 032/63 23 14 

тел./факс  032/ 65 14 17   

e-mail: esprima@abv.bg

Инструменталните съпроводи на заявените песни в mp3 или wav формат се приемат до 30 март 2020 г.

e-mail: esprima@abv.bg

Не се допускат участници в конкурса, които предварително НЕ са изпратили инструментални съпроводи.