Безопасност на движението по пътищата

ОБЛАСТНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

==================================================================================

BDP

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕIIV, V – VIII KЛАС

 

ОБЛАСТНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

ДА ОБУЧИМ И ОПАЗИМ ДЕЦАТА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ”

 

Областното ученическо състезание по БДП ще се проведе на 12. 06. 15 год. от 11:30  часа в ОМГ „ Акад. Кирил Попов”и ОУ „ Драган Манчов”

 

ОРГАНИЗАТОРИ

РИО – Пловдив, Областната комисия по транспорт и БД Общински детски комплекс, Пътна полиция

КАТ при РПУ, БЧК, СБА и други институции и неправителствени структури имащи отношение към опазване на децата от транспортните произшествия

ДОМАКИН: ОМГ „Акад. Кирил Попов” директор Ивайло  Старибратов, ОУ „Драган Манчов”, директор – Борис Златарев

 

Областното  състезание се провежда с  подкрепа на:

                                Общински детски комплекс – Пловдив

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Главен ръководител: Александър Сукнаров

Членове:

 

КАТ – инспектор Ботьо Гиргинов

БЧК – инж. Халил Салиев

СБА – Надежда Георгиева

 

 

П   Р О Г Р А М А

 

 

 10:30 ч.  – Техническа конференция, приемане на документи

 11:30 ч.   – Откриване на състезанието.

 …….  ч. – ……. ч.   – Провеждане на 5-те кръга от състезанието,

съгласно регламента.

……. ч. – ……. ч. – Обявяване на резултатите и награждаване на отборите. Закриване на състезанието.

 

Ж У Р И

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Сукнаров, пом.-директор на направление „Спорт” към ОДК

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. инсп. Ботьо Гиргинов – КАТ
 1. БЧК – инж. Халил Салиев.
 1. СБА – Надежда Георгиева

I. ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Да се даде значимост на проблема и резултатите от възпитанието и обучението по БДП на учениците 5-8 ми клас и в изпълнение Писмо № 9105 – 376/11.10.2005год. на МОН.

 • Да се демонстрират придобити знания и умения от учениците по правилата за движение като пешеходци, велосипедисти и пътници в превозните средства.
 • Да се даде обществена гласност на проблема.
 • Създаване на благоприятна среда за привличане на спонсори и рекламодатели.

 

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Право на участие имат отборите, представили отборни заявки по образец в определения срок.
 2. Отборите са съставени от ученици, заели първите места в общинските ученически състезания.
 3. Отборите са съставени от четирима състезатели – по един състезател от 5, 6, 7 и 8-ми клас.

III. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 • Първи етап-Решаване на ТЕСТ с20въпроса

Всички състезатели от отбора решават заедно /ТЕСТ/ с 20 въпроси от изучавания материал през учебната година.

Време за решаване на теста 20 мин.; За всеки правилен отговор се дават 5 точки;

Резултатите за всеки отбор се нанасят в протокол /Образец №1/.

Всички  отбори, които чакат приключването на теста, рисуват на плаца с тебешир на свободна тематика ( Художествена, спортна, училищна), която ще се оценява от комисия.

 • Втори етап – “Викторина”

Отговор на 6-8 въпроса. Примерни въпроси са дадени в Приложение № 2. Въпросите се задават с два отговора, които се прочитат от водещия викторината, член или председателя на журито. След обмисляне и консултация между състезателите, капитанът на отбора вдига табелка за верния отговор “А” или “Б”-

Приложение № 3.

Времето за обмисляне и даване на отговора 10–15 сек. За всеки правилен отговор се присъждат по 5 точки.

Резултатите за всеки отбор се нанасят в протокол /Образец №2/.

 

 • Трети етап – “ПЪЗЕЛ”

 

Сглобяване на 4 пътни знака, които са познати на учениците. В Приложение № 4 са дадени пътни знаци, които могат да се изработят върху картон. Състезателите от отбора сглобяват елементите на “пъзела” /пътния знак/ за време 2-4 мин.

За всеки сглобен знак /пъзел/ се получават 5 точки, а за несглобен или неправилно сглобен пътен знак /пъзел/ се отнемат 5 точки. Резултатите за всеки отбор се нанасят в протокол /Образец №3/.

 

 • Четвърти етап – “Техническа изправност на велосипеда”

 

Върху велосипед се създават 4–5 неизправности на някои елементи, които имат важно значение за безопасното управление на велосипеда. На състезателите се предоставят снимки с елементи от велосипеда. В Приложение № 5 са дадени снимки на някои от тези елементи. Състезателите от отбора заедно проверяват изправността на елементите показани на снимките и отделят тези, които според тях са неизправни.

Време за установяване на неизправностите от 2 до 4 минути. Резултатите за всеки отбор се нанасят в протокол /Образец 4/. За всяка открита неизправност се получават 5 точки.

 

 • Пети етап – Първа помощ при ПТП

 

Решава се тест от 5 въпроса за време 5 мин. Въпросите се разработват от БЧК. За всеки правилен отговор се присъждат 5 точки. Отразяват се в протокол Образец № 5 и се нанасят в общия протокол и таблото за отчитане резултатитена отборите, участващи в областното състезание.

 

IV. КЛАСИРАНЕ

 • Класирането се извършва въз основа на набрания брой точки от петте етапи на състезанието.
 • При отбори с еднакъв брой точки се дават 5 допълнителни въпроси, като се отчита верността на отговорите и времето за отговор. Въпросите са във тестови вид. За всеки правилен отговор се получават 5 точки.
 • След всеки етап точките на отборите се нанасят в протокол /Образец № 6/ На информационното табло /Образец № 7 .

 

 V. Н А Г Р А Д И

 

А. ОТБОРНИ:

1 място

2 място

3 място

VI. ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 • По време антрактите между отделните етапи при възможност да се покажат филми от поредицата “Да запазим децата на пътя”.
 • Да се отправят въпроси към учениците от публиката наблюдаващи състезанието.
 • В залата, в която се провежда състезанието трябва да има подходяща украса свързана с тематиката, като се ползват плакати, които се разпространяват чрез Държавната обществено консултативна комисия по Безопасност на движението, КАТ, БЧК, СБА, застрахователни организации и пр., както и рисунки с тематика по БДП на учениците.
 • Чрез мултимедия могат да се излъчват подходящи видео клипове или чрез озвучителната аудио система, да се излъчват песнички с тематика по БДП и пр.
 • Разработват се от организаторите и нарочни сценарии за протичане на състезанието.

 

VІІ. ПУБЛИКА

 

 • Областния управител и представители на областната администрация;
 • Спонсорите на областното състезание;
 • Представители на РИО на МОН;
 • Членовете на областната комисия по транспорт и БД;
 • Представители на РДВР – “Пътна полиция /пътен контрол/ – КАТ;
 • Ученици, родители, училищни настоятелства; директори на училища.

З А Я В К А за участие в общинско ученическо състезание по безопасност на движението

по пътищата на отбора от община ……………………………………….

 

Трите имена на ученика клас Е Г Н Наименование на
/състезателя/ училището
1 5 клас
2 6 клас
3 7 клас
4 8 клас
Дата: ……………………. Директор: ……………………………
Гр./с/: …………………… /…………………………….. /