“Данониада – 2019”

DANONIADA

WWW.DANONIADA.BG

ОРГАНИЗАТОРИ

МОН чрез НДД – София и „ДАНОН – СЕРДИКА” АД

Данониада 2019 г. се провежда съвместно с

Фондация „Димитър Бербатов”

ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив

IV – ЗОНА – Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Пловдив – домакин.

На 11. 05. 2019 г. на стадион Пловдив, техническа конференция 08:30 ч.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

до два дни преди началото на турнира.

IV Зона деца родени от 01.01. 2007 г. до 31. 12. 2008 г.

Срок за записване до два дни преди началото на турнира (08. 05. 2019 г).

Александър Сукнаров, зам.-директор област „Спорт” към ЦПЛР ОДК,

032/ 63 53 68 факс 032/ 65 14 17 , 0879 60 18 25

odk_plovdiv@yahoo.com

За информация: www.danoniada.bg


 ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА  НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР “ДАНОНИАДА 2019”

1. ЦЕЛИ НА ТУРНИРА :

1.1 Да обогати ученическата спортно-състезателна дейност на учениците, родени след 01.01.2007 година.

1.2 Да предостави възможност за включване на по-голям брой ученици в организирани извънучилищни състезания по футбол.

1.3 Да се създадат условия за подбор на талантливи футболисти – ученици на възраст до 12 години.

1.4 Да сформира отбор, който да представи Република България на Международната купа “Данон “ 2019 година.

2. ОРГАНИЗАТОРИ :

Министерство на образованието и науката чрез Национален дворец на децата и „Данон – Сердика” АД. „Данониада 2019” се провежда съвместно с Фондация „Димитър Бербатов”.

3. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Първи етап – зонални турнири на областите – участват отбори от УСШ, ОДК , ЦРД, ФК, и училища от областите както следва:

I  зона –  Русе, Видин, Габрово, В.Търново, Ловеч и Плевен. Домакин: Плевен – 20 април 2019 г.

ІI зона –  Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково , Стара Загора, Сливен, Ямбол и Пловдив. Домакин: Пловдив – 11 май 2019 г. 

III зона – Търговище, Добрич, Варна, Шумен, Разград , Силистра, Бургас. Домакин: Варна – 18 май 2019 г. 

IV зона – Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област, Враца, Монтана и София-
град. Домакин: София – 25 май 2019 г. 

Забележка : Отборите трябва да пристигнат в града домакин, определен за съответната зона в
деня на състезанието до 9.30 часа, за провеждане на техническа конференция.

3.2. Втори етап – финален турнир : участват по два отбора от всяка зона – съответно с най-добро класиране в зоната (първо и второ място).

В случай, че някой от тези отбори е възпрепятстван да участва, мястото му се заема от следващия в класирането отбор от същата зона.

Мачовете от финалния турнир ще се проведат до началото на юни 2019 г. Отборите трябва да се явят на техническа конференция в деня, предхождащ състезанието. Организаторите ще инструктират допълнително водачите на отборите за детайли по пътуването и настаняването.

Организаторите си запазват правото на промени в датите, като всички участници ще бъдат своевременно уведомени за промените.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ :

4.1. В “Данониада 2019” имат право на участие отборите на УСШ, ОДК, ЦРД, училища и ФК съставени от момчета, записани в дневниците на УСШ, ОДК, ЦРД, училища и ФК през учебната 2018/2019 г.

4.2. Не се допуска се участието на смесени отбори (момчета и момичета) или на отбори, съставени изцяло от момичета.

4.3. Децата трябва да са родени в периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.

4.4. Едно дете има право да участва само в един отбор, сформиран от УСШ, ОДК, ЦРД, училище и ФК.

5. ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Документи:

 • Списък на отбора, съдържащ трите имена на учениците заверен с подпис и печат от Директора на УСШ, ОДК, ЦРД и училището а за ФК – от Президента на клуба.
 • Паспорт или акт за раждане (оригинал) на всеки участник.
 • Лична ученически карта. Ксерокопие на личната ученическа карта и списъка на отбора са неразделна част от протоколите на турнирите за двата етапа.
 • Застрахователна полица “Злополука“ – отборна, осигуряваща застрахователна защита на състезателите за периода на футболния турнир при настъпване на злополука или смърт по време на турнира.
 • Документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани дата и място на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието за което е извършен медицинският преглед (не по-рано от три дни преди деня на състезанието).
 • Декларация от родителите изразяваща съгласие за участието на ученика /ученичката, както и съгласие с правилата за организиране и провеждане на турнира “Данониада 2019”.

Документите са задължителни за участниците във всички етапи.

5.2. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Срок за записване : заявки за участие в „ Данониада 2019” се приемат от 20.03.2019 г.
 • Заявки за участие се приемат по образец само през интернет на адрес www.danoniada.bg или чрез четирите регионални координатора, не по-късно от 2 дни преди провеждането на съответната зона.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА “ДАНОНИАДА 2019”

Ръководството, организацията и контролът на “Данониада 2019” се осъществява от Министерството на образованието и науката чрез Национален дворец на децата (НДД) и „Данон – Сердика” АД.

6. 1. НДД определя: –  обслужващите звена, които ще поемат организацията и координацията на дейностите, свързани с провеждането на „Данониада 2019“;

– директорите на обслужващите звена и/или учители, които ще бъдат отговорни за организацията на турнира;

– реда за осигуряване на отборите участници, както и комуникацията с тях (УСШ, ОДК, ЦРД, училища ФК);

– участниците в пресконференцията за турнира, церемонията по награждаването и други представителни мероприятия и съдейства за организирани посещения на деца на различните мачове от турнира, както и за финала в София.

6.2 “Данон – Сердика” АД: чрез свой подизпълнител, финансира цялостното провеждане на турнира, в това число организационните разходи, пансионат и транспорт на отборите само за финала в София, хонорари на съдии и обслужващ персонал, наем терени и други организационно-технически разходи; осигурява наградния фонд, рекламните и комуникационни материали за „Данониада 2019“;

Мерките по време и след провеждането на турнирите от “Данониада 2019” се прилагат в съответствие с наредбата за сигурността на спортните обекти и мерки срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и спортни зали, приета с ПМС №173/31.08.2000 г.

Проверката на документите се извършва от главния ръководител за съответния турнир. При непълни документи отборът не се допуска до участие в турнира.

При установени нарушения на изискванията за участие в турнира се налагат следните санкции

  • отборът не се допуска до участие;
  • отборът се отстранява при нередовен състезател и се присъждат служебни загуби за срещите, в които е участвал.

Състезанията от първия етап– зонални турнири се организират и провеждат от извънучилищните звена в системата на народната просвета (УСШ, ОДК и ЦРД) със съдействието на експертите по физическо възпитание и спорт в РИО. Финансирането се извършва от “Данон- Сердика”АД чрез Националния Дворец на Децата, като не се покриват разходите на участващите отбори за транспорт, настаняване и храна.

Финалния турнир се организира и провежда от “Данон – Сердика”АД и Националния Дворец на Децата.

“Данон – Сердика”АД поема разходите по настаняване (хотел и храна), а пътните са за сметка на участниците. Един отбор се състои от общо 13 души: учител – треньор (водач) и 12 състезатели.

7. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Отборни:

За зоналните турнири отборите класирали се на първо място в група А и група Б получават купи.

Отборът, класирал се на първо място във финалния турнир получава купа “Данон”, сувенири и предметни награди от “Данон – Сердика” АД и придобива правото да участва в Международния турнир за купа “Данон” .

Отборите, класирани на второ до последно място получават сувенири и материални награди от “Данон – Сердика” АД.

Индивидуални награди и премии:

· За голмайстор на турнира, най-добър вратар и най-переспективен състезател.

8. СИСТЕМА НА ТУРНИРИТЕ ОТ ДВАТА ЕТАПА.

8.1. За първия етап – зонални турнири, съобразно броя на постъпилите заявки за участие се тегли пълен жребий между отборите. Системата за всяка зона – директна елиминация или в групи, се определя за всяка зона в съответствие с подадените и потвърдени заявки за участие. При равенство на резултата в редовното време се изпълняват дузпи до пропуск за определяне на победителя.

В случаите, при които се налага провеждане на зоналните турнири в 2 дни, системата ще бъде предвидена по начин, при който да не се налага нощувка на отборите или допълнителен транспорт от и до мястото на провеждане на срещите.

8.2. За финалния турнир : Финалистите се разпределят след пълен жребий на техническата конференция в схема за осем отбора на директна елиминация. Времетраенето на срещите е в две полувремена по 10 минути с 2 минути почивка. При равенство на резултата в редовното време се изпълняват дузпи до пропуск за определяне на победителя. Класирането на отборите от пето до осмо място се определя в зависимост:

– от головата разлика постигната в срещата.

– от повечето вкарани голове.

– от получените наказателни картони.

– чрез жребий, в случай на равенство по всички критерии описани по-горе

Класирането на трето и четвърто място се определя в зависимост от резултата от финалната среща- загубилият от първенеца е трети а загубилият от другия финалист е четвърти.

Контестации се подават от учителя-водач на отбора до главното ръководство на турнира, с копие до ръководството на другия отбор най-късно 60 (шестдесет) минути след завършване на срещата. Всички контестации се разглеждат по време на турнира до неговото приключване от жури в състав: главен ръководител на турнира, главен съдия и избран от учителите – водачи представител. Решенията на журито са окончателни.

9. СПОРТНО – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА “ДАНОНИАДА 2019”

9.1 Изисквания към терена – играе се на 2 игрища които се побират на един нормален футболен терен, като дължината на игралното поле на едно игрище представлява широчината на нормално футболно игрище; вратите са с размери 5 на 2 метра (тренировъчните за мъже). Вратите се осигуряват от организаторите.

9.2 Времетраене – всеки мач е от две полувремена по 15 минути с 5 минути почивка.

9.3 Състав на отборите – отборите се състоят от 8 състезатели – седем полеви и един вратар и 4 резервни играча. Разрешени са неограничен брой смени. Съгласно този регламент един отбор се състои от 12 състезатели и учител – треньор (водач) – общо 13 души.

9.4 Протоколи – за всяка среща се води протокол. В него се отразяват имената на състезателите, смените, голмайсторите и наказателните картони.

9.5 Технически изисквания към състезателите – мачовете се играят с подходящо спортно облекло и маратонки, обувки с гумени бутони или гуменки.

9.6 Наказания:

 • административни – при установяване на нарушения от настоящите Правила, след приключване на състезанията отборът се отстранява от класирането и му се отнемат наградите. 
 • спортно-технически – при получаване на червен картон играчът губи автоматично правото си да участва в следващия мач на отбора. При получаване на втори жълт картон състезателят също губи право на участие в следващата среща на отбора си. Всички останали нарушения по време на мачовете ще се решават съобразно изискванията на Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС за сезона 2018/2019 г. 

10. ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДНА КУПА “ДАНОН 2019”

10.1 Във връзка с честванията на 100 години от основаването на “Данон”, финалите на Международна купа “Данон” ще се проведат през 2019 година в Испания. По едно и също време ще бъдат организирани два паралелни турнира – с отборите-победители от 2018 и от 2019 година.
10.2. Отборът-победител в “Данониада” 2019 ще се бори за титлата заедно със своите връстници от останалите 31 държави, в които се провежда турнира.

10.3 Треньорът и родителите на децата ще бъдат инструктирани допълнително за подробностите по организацията, пътуването и участието на отбора.

11. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Настоящите правила са изготвени в съответствие с Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г. Правомощията на организаторите на турнира се определят в съответствие с настоящите правила.

11.2 Неупоменатите въпроси се решават съобразно нормативната уредба на МОН и БФС.

11.3 При необходимост организаторите си запазват правото на промени в Правилата за реда и условията за провеждане на детския футболен турнир “Данониада 2019 “.

11.4 Участниците в “Данониада 2019” приемат, че ще бъдат снимани с фото и видео камери по време на мачовете от турнира и съпътстващите мероприятия. Фотографиите и видеофилмите от турнира могат да бъдат използвани от организаторите с информационна цел, да бъдат публикувани в масмедии, социални мрежи и рекламни материали за популяризиране на “Данониада” и Международна купа “Данон”.

11.5. Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни, организаторите на турнира декларират, че не обработват и не съхраняват личните данни на участниците, освен за целите на провеждането на турнира и във връзка с изискванията по чл. 5.1. от настоящия правилник.

РЕГИОНАЛНИ KООРДИНАTОРИ

Зона Пловдив Александър Сукнаров 032 63 53 68; 088 898 11 26 26 odk_plovdiv@yahoo.com

Зона Плевен Ивайло Лазаров 087 812 33 58 us6_pleven@abv.bg

Зона София Мариана Стоилова 02/935 60 79; 0888 100 578 m1stoilova@abv.bg

Зона Варна Монка Николова 052 61 21 02; 052 61 21 06; 087 875 66 90, 088 575 66 90 office@odk-varna.com

НАЦИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ Христо Стефанов 088 49 39 433 Юлиан Арнаудов 088 84 44 361

Със съдействието на: www.danoniаda.bg