Областно състезание “Златна епруветка”

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ПЛОВДИВ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ МУ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ И ЧОВЕК И ПРИРОДА

„ЗЛАТНА ЕПРУВЕТКА“ – V- XII КЛАС

І. ЦЕЛИ:

Да се стимулират учениците да усвояват знания и усъвършенстват умения в областта на науката химия, необходими за бъдещата им реализация.

Да се повиши интересът на учениците към науката химия, като се предложат за ре-шаване задачи, развиващи способностите им за нестандартно мислене.

Да се създадат условия и възможности за творческа дейност.

 ІІ. УЧАСНИЦИ:

   В състезанието по химия „Златна епруветка“ могат да участат ученици от V до XII клас от всички видове училища в област Пловдив в две възрастови групи:

  • 5-6 клас химия и Човек и природа
  • 7-12 клас химия и опазване на околната среда

 ІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ:

   Организатор на състезанието е ОДК – Пловдив и Студентски съвет при МУ – Пловдив.

 ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат всички, които отговарят на изискванията на настоящия Правилник.

Заявки за участие се приемат до 22 април 2016 г.

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

  1. Учениците участват в задочния кръг с представяне на презентации. С една презентации се допускат до двама участника.
  2. В теоретичния кръг участват индивидуално или групово за защита презентации.
  3. Презентациите да са изготвени на Power point – 2007, с брой слайдове до 15, версия Windows – 2003 .

4 . Брой участници от училищата:

  • Презентации до 10 от основно училище и 20 за средно училище.

5. Темата на състезанието е ХИМИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ.
6. Заявки и програмни продукти с които участват учениците, да се изпращат на
e-mail: zlatnaepruvetka@abv.bg.

7. Критерии за оценка и класиране на учениците:

  • Да отговаря на зададената тема.
  • Оригиналност на идеята.
  • Поведение на презентатора.
  • Естетическо оформление на разработката.

8. Теоретичният кръг ще се проведе 28 май 2016 г. ( събота ) от 9 часа в 2 аудитория на Аудиторен комплекс при   Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А.

Изтеглете: Заявка за участие

  За контакти :

  град Пловдив, бул.”Шести септември “ № 193 , каб. 212 – Зоя Главинова,

GSM 0877040821

  тел.: 032/65 14 17 – Технически изпълнител

               032/63 59 32 – Помощник директор

  тел./факс 63 22 75 – Директор.